Ochrana osobných údajov

I. Základné ustanovenia

a) Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je:

Gabriela Duchoňová
IČO: 47651211
DIČ: 1086378502 ( Nie sme platcovia DPH )
so sídlom: Lúky 112*/49, 95201 Vráble -  číslo živnostenského registra: 430-44913, okresný úrad Nitra
mobilné číslo: +421 919 174 748
www.naturalisvita.sk

b) Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

c) Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. 


II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

a) Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

b) Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy. 


III .Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

a) Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 
- plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
- oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
- Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 

b) Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

c) Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. 


IV. Doba uchovávania osobných údajov

a) Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 
- po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
- po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 

b) Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 


V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

a) Príjemcovia osobných údajov sú osoby: 
- podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy a to 
Slovenská pošta, a.s. - doručovanie tovaru, poskytované sú údaje: meno, priezvisko, adresa, tel. kontakt
- zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a to
Shoptet a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
- zaisťujúce marketingové služby a to:
Heureka Shopping s.r.o - skvalitňovanie služieb zákazníkovi - recenzie Heureka.sk - poskytovaný údaj: emailová adresa
Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.

b) Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb (newsletter ) a to 
The Rocket Science Group, LLC - Mailchimp - zasielanie newsletteru - poskytovaný údaj: emailová adresa ( spoločnosť mimo EÚ) 


VI. Vaše práva

a) Za podmienok stanovených v Zákone máte 
- právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, 
- právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, 
- právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, 
- právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. 

b) Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

a) Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov

b) Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk ( zaheslovanie notebooku, antivírusový program a pod.) ,  a úložísk osobných údajov v listinnej podobe ( uzamknutie archívnych skríň a pod.)   

c) Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom má prístup len prevádzkovateľ a subdodávatelia

VIII. Záverečné ustanovenia

a) Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

b) Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

 

 

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidla manipulácie s dátami.
 
 

 

 

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.