Obchodné podmienky

 

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásenych predávajúcim.

Vytvorením objednávky v našom internetovom obchode tiež súhlasíte so spracovaním osobných údajov pre účely vybavenia vašej objednávky.

Predávajúci: Gabriela Duchoňová

                     Lúky 1129/49

                     952 01  Vráble

                     IČO: 47651211

                     DIČ: 1086378502 ( Nie sme platcovia DPH )

                     IBAN: SK80 0900 0000 0051 2420 9706

Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné

 

2) PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA, DAŇOVÝ DOKLAD

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári: 

 

  • meno a priezvisko kupujúceho 
  • adresa kupujúceho (fakturačná adresa - ulica, mesto, PSČ)
  • druh, množstvo a cena tovaru
  • telefonický a e-mailový kontakt

 

Ak si kupujúci želá doručiť tovar na adresu odlišnú od fakturačnej adresy ( napr. do práce)  zašktrne tlačidlo "Doručiť na inú adresu". Po zaškrtnutí sa zobrazí formulár do ktorého je potrebné vyplniť nasledovné:

  • meno a priezvisko kupujúceho
  • názov spoločnosti/organizácie
  • adresa kupujúceho ( doručovacia adresa - ulica, mesto, PSČ)
  • telefonický a e-mailový kontakt

 

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. 

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Obchodnými podmienkami, vrátane Reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté a potvrdené predávajúcim sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Daňový doklad - faktúru posielame elektronicky - emailom. Znažíme sa tak šetriť životné prostredie.  

3) STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zrušiť elektronickou formou (e-mailom) kedykoľvek pred potvrdením objednávky predávajúcim, po potvrdení iba v prípade, ak predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania. Iné zrušenie návrhu, alebo inou formou ako e-mailom predávajúci neakceptuje. Pokiaľ kupujúci zruší potvrdenú objednávku, je predávajúcemu povinný uhradiť škodu vzniknutú týmto jednaním (dokázateľné náklady ako napríklad doručenie zákazníkovi).

 

4) POŠTOVNÉ A DOPRAVA

Pre viac informácií navštívte sekciu DOPRAVA

 

5) DODACIA LEHOTA 

Dodacia lehota je od 2 do 14 pracovných dní, v závislosti na dodacích podmienkach našich partnerov. Počas dní pracovného voľna (sobota, nedeľa) a sviatkov sa tovar nedoručuje. V prípade, že nejaký tovar nebude skladom a dodacia lehota bude dlhšia ako 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky predavajúcim, budeme Vás čo najskôr kontaktovať. Kupujúci má v tomto prípade nárok na odstúpenie od zmluvy.

 

6) SPÔSOB PLATBY

Úhrada objednaného tovaru je možná nasledovnými spôsobmi:

 

  • dobierkou - platba zamestnancovi pošty v hotovosti pri prevzatí tovaru
  • na účet - platba vopred, prevodom na náš účet

 

7) VÝMENA TOVARU


V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške predávajúci.

 

 

 

8) ODSTÚPENIE OD  ZMLUVY

 

Ak je kupujúcim fyzická osoba, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Vzorovy_formular_na_odstupenie_od_zmluvy - vyplnený formulár prosím pošlite spolu s tovarom, prípadne emailom. 

 

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomne alebo emailom, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho, kupujúceho a odstúpenie od zmluvy musí byť do 14 pracovných dní doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho.

Tovar nesmie byť použitý ani poškodený, musí byť zabalený (nepoškodený obal), kompletný a doručený predávajúcemu. Tovar musí byť zaslaný ako doporučená a poistená zásielka, prosím neposielajte tovar na dobierku, nebude akceptovaný. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, Vám zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť za tovar pošleme prevodom na bankový účet a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho uvedenie tovaru do pôvodného stavu alebo odstúpiť od zmluvy bez nároku na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny. 
 

9) REKLAMÁCIE, REKLAMAČNÝ PORIADOK

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Ak kupujúci pri preberaní tovaru zistí rozdiel v množstve tovaru alebo vady tovaru je povinný spísať pri preberaní tovaru u doručovateľa zápis. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď t.j. v deň prevzatia tovaru nahlásiť predávajúcemu. Za vady spôsobené prepravcom neručíme. 

Postup pri reklamácii:
1) Informujte nás o reklamácii e-mailom, či písomne 
2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu 
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu 
4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode ( faktúra, ktorú posielame na 

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru našou firmou. V prípade dlhších reklamácií, Vás budeme čo najskôr informovať o stavu reklamácie. 

 

10) NEPREVZATIE ZÁSIELKY

Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nasledovných poplatkoch súvisiacich s vrátením tovaru predávajúcemu z dôvodu na strane kupujúceho:

Každá objednávka, pri ktorej kupujúci nevyužije právo zrušiť objednávku podľa obchodných podmienok ( časť 3 STORNO OBJEDNÁVKY ) je záväzná, a preto ak kupujúci neprevezme zásielku, jeho objednávka bude stornovaná. Kupujúci je povinný riadne a včas doručený tovar od predávajúceho, ktorý si záväzne objednal a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu. Všetky argumentácie neprevzatia zásielky typu "nedostal som oznámenie o doručení" sú brané ako jednoznačne účelové a sú predajcom neakceptovateľné, nakoľko pri odoslaní zásielky, je kupujúcemu poskytnuté číslo zásielky a webová adresa, kde si môže doručovanie svojej zásielky sledovať. Ak kupujúci tovar neprevezme v odbernej lehote a tovar bude vrátený predávajúcemu, kupujúci je povinný preplatiť predávajúcemu priame náklady za odoslanie a vrátenie tovaru.

V prípade, že si kupujúci želá znova zaslať tú istú neprevzatú zásielku, je povinný kontaktovať predajcu a požiadať o opätovné zaslanie zásielky. Pri opätovnom zaslaní zásielky bude kupujúcemu znova účtovaný poplatok za poštovné a balné. Zároveň si predávajúci vyhradzuje právo požiadať o úhradu takejto zásielky i ďalších zásielok pre tohto zákazníka vopred na účet predávajúceho. 

Ak kupujúci zadá nedostatočnú alebo zlú adreseu a tovar na základe týchto skutočností ( adresát neznámy, neúplná adresa ) nebude doručený a teda bude vrátený späť odosieľatelovi, kupujúci je povinný preplatiť vzniknuté náklady na dopravu. O opätovné zaslanie požiada zákazník a zároveň aj doplní alebo opraví adresu doručenia.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje súhlas s našimi obchodnými podmienkami a poplatkami (poštovné a balné) v prípade neprevzatia zásielky na základe záväznej objednávky. 

Platobné informácie potrebné k úhrade budú zaslané elektronickou formou.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený.Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním Obchodných podmienok.

S úctou tím NaturalisVita

 

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.